Rural Banks : Ashanti Region

P.O.Box KS 16662, Kumasi, Ashanti Region - Ghana